ประกาศ

การกรอกแบบฟอร์มผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (สำหรับการรับสมัครกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น

สำหรับการสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้สอบผ่านข้อเขียนสำรองจะต้องตอบคำถามในลิงก์แบบฟอร์ม https://bit.ly/371otgw พร้อมกับแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหรือคำร้องขอส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาล่าช้า (หากไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดงภายในเวลาที่กำหนดได้)

ทั้งนี้ ท่านจะต้องตอบคำถามในแบบฟอร์ม พร้อมแนบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าท่านไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ และสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563