ประกาศ

การยื่นคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การยื่นคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ของนักศึกษาโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์  สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบแรก) (นักศึกษารหัส 63 ที่ชำระเต็มจำนวน)

ยื่นคำร้องฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดคำร้องการขอรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา