ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-๑๙ และการให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นที่ลดการแพร่เชื้อ โดยยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต       คณะนิติศาสตร์ กรณีทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โดยมีสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

๑ จากเดิมกำหนดว่าผู้สมัครทุกคน “ต้อง” มีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/ TOEFL/ IELTS) โดยหากไม่มีถือว่าขาดคุณสมบัติ

เปลี่ยนเป็น แม้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษก็สามารถสมัครและเข้าศึกษาได้ เพียงแต่จะเสียเปรียบผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษเพราะคะแนนจะหายไป ๒๐ คะแนน

๒ จากเดิมกำหนดว่า ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ จะต้องมีการสอบข้อเขียนที่คณะนิติศาสตร์ 

เปลี่ยนเป็นการสอบข้อสอบ ๔ วิชาเดิม (วิชาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วิชาหลักกฎหมายอาญา วิชาหลักกฎหมายมหาชน และวิชาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ)ในวันเดียวกัน แต่เปลี่ยนเป็นการสอบนอกห้อง (take-home exam) โดยให้เวลาทำข้อสอบ ๒๔ ชั่วโมงและให้ส่งข้อสอบตาม google form ที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่แนบท้าย

ดังนั้นผู้สมัครสอบไม่ต้องเดินทางมาที่คณะนิติศาสตร์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  ข้อสอบจะถูกประกาศในเวปไซต์และส่งทางอีเมลของผู้สมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงวิธีรับสมัครหลักสูตรระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไปฉบับที่ 1  Click Link

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงวิธีรับสมัครหลักสูตรระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีทั่วไปฉบับที่ 2 Click Link