ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการบรรยายพิเศษการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง “THE DEVELOPMENT OF MARINE INSURANCE LAW IN THAILAND: CRITICAL ANALYSIS OF THE THAI DRAFT MARINE INSURANCE BILL (2016) FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ โครงการบรรยายพิเศษการนำเสนอวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง “THE DEVELOPMENT OF MARINE INSURANCE LAW IN THAILAND: CRITICAL ANALYSIS OF THE THAI DRAFT MARINE INSURANCE BILL (2016) FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVE” (การพัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเลในประเทศไทย: ศึกษาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. …. โดยการศึกษาเปรียบเทียบ) โดย ผศ.ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา”

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
จัดโดยศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถรับชมผ่านทาง FB LIVE : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์