ประกาศ

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์

บัณฑิตศึกษาขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์)

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ให้ปิดมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ กรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ โดยเปลี่ยนเป็น

(1) การสอบข้อเขียน (80 คะแนน) ผู้สมัครสอบแต่ละสาขาต้องสอบข้อเขียนด้วยวิธีการสอบนอกห้อง (take-home exam) วิชากฎหมายในสาขาที่ตนเองสมัคร 1 ข้อ

โดยคณะนิติศาสตร์จะประกาศคำถามโดยส่งเข้าอีเมลของผู้สมัครสอบ และประกาศในเวปไซต์ของคณะนิติศาสตร์ที่ www.law.tu.ac.th ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. และผู้สมัครสอบจะต้องส่งคำตอบกลับมาที่ gradtulaw@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. (มีเวลาทำและส่งข้อสอบ 24 ชั่วโมง และดูเวลาที่ข้อสอบถูกส่งออกเป็นสำคัญ)

(2) ผู้สมัครสอบต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) (20 คะแนน)โดยจะนำผลการสอบภาษาอังกฤษมารวมเป็นคะแนนเพื่อพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ตามอัตราส่วน

ทั้งนี้การสอบข้อเขียน รวมกับคะแนนภาษาอังกฤษจะได้คะแนนรวมเท่ากับ 100 คะแนน

ดังนั้นในวันที่ 22 มีนาคม 2563 ผู้สมัครสอบไม่ต้องเดินทางมาที่คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ข้อสอบจะถูกส่งเข้าอีเมล และประกาศแจ้งการส่งอีเมล์ผ่าน ทางเวปไซต์ www.law.tu.ac.th หรือ FB บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร                    Click Link

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน        Click Link