• เข้าสู่ระบบ

  การแข่งขันตอบปัญหารพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา (รอบภายใน) รอบชิงชนะเลิศ

               จากที่ได้มีการแข่งขันตอบปัญหารพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา รอบภายในคณะนิิติศาสตร์ เพื่อคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเจ็ดอันดับ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานั้น 

  รายละเอียดดูได้จาก [การแข่งขันตอบปัญหารพีวิชาการ ระดับอุดมศึกษา (รอบภายใน)]

  • ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนคณะนิติศาสตร์เพื่อไปแข่งระดับประเทศ ที่ห้อง น. 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • ร่วมทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวนสามทีม ผ่านทางระบบ Teleconference  โดยมีอาจารย์ ดร. ตามพงศ์ ชอบอิสระ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นผู้ประสานงาน

  • โดยมีคณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน (เป็นผู้แต่งข้อสอบและเฉลยข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน) ดังนี้

  • รศ. จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย สาขากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

  • อาจารย์ อภินพ อติพิบูลย์สิน (ซ้าย) สาขากฎหมายมหาชน อาจารย์ ภาคภูมิ โลหวริตานนท์ (ขวา) สาขากฎหมายอาญา

  • อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง (ซ้าย) สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ (ขวา) สาขากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

  • อาจารย์ ดร.กรศุทธิ์และอาจารย์ สหรัฐ เป็นผู้เฉลยข้อสอบสาขากฎหมายระหว่างประเทศ แทนอาจารย์ผู้ออกข้อสอบซึ่งไม่อาจมาร่วมกิจกรรมได้

  • โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุด และเป็นตัวแทนคณะนิิติศาสตร์เพื่อแข่งขันตอบปัญหารพีวิชาการ ระดับประเทศ ได้แก่

  • นายชยากร วงศ์ลมายและนางสาววรติมา สุระรัตน์ชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทีมซีแอนด์อาร์ พาร์ทเนอร์

  • กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดงานตอบปัญหารพีวิชาการ อุดมศึกษา โดยมีนายภวินท์ ชิดประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นประธาน และมีอาจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ