ประกาศ

ตารางบรรยาย ภาคเรียนที่ 2/2561

รายละเอียด  Time Table 2-2561

วันจองโควต้ารายวิชา รอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสนักศึกษา 55-58 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561

รหัสนักศึกษา 59 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561

รหัสนักศึกษา 60 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2561

รหัสนักศึกษา 61 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลโควต้ารอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

***หมายเหตุ สำหรับการลงทะเบียนวิชา น.161 การเขียนเชิงกฎหมาย 2
เพื่อไ่ม่ให้มีการลงทะเบียนในวิชาที่มีช่วงเวลาการบรรยายที่ซ้ำซ้อน การลงทะเบียนวิชา น.161 การเขียนเชิงกฎหมาย 2 สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ขอโควต้าและลงทะเบียนดังนี้

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องลงทะเบียนวิชา TU 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (วันศุกร์ 13.30-16.30 น) ให้ขอโควต้าและลงทะเบียน วิชา น.161 การเขียนเชิงกฎหมาย 2 ใน section ที่มีเวลาการบรรยายในวันพุธ เวลา 13.30-15.30 น.

 

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ต้องลงทะเบียนวิชา TU 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ให้ขอโควต้าและลงทะเบียน วิชา น.161 การเขียนเชิงกฎหมาย 2 ใน section ที่มีเวลาการบรรยายในวันศุกร์ เวลา 13.30-15.30 น.

Hits: 948