• เข้าสู่ระบบ

  พิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด

  • วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบทุนการศึกษาบริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน
  • เจ้าของทุนได้แก่ คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง (ที่สี่จากซ้าย) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 39 โดยทุนดังกล่าวเริ่มให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภายใต้การแนะนำของคุณวาสนา เอกจริยกร  (ที่สามจากซ้าย) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะนิติศาสตร์

  • เจ้าของทุนประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยจะมอบให้ปีละ 60,000 บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยมอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ทุน และชั้นปีอื่นๆ อีก 1 ทุน
  • ทางฝ่ายการนักศึกษาได้คัดเลือกนักศึกษามารับทุนจำนวนสองคนคื

  • นางสาวอินทิรา แก้วอาจ (ขวาในภาพ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการรับทุนต่อเนื่อง

  • นางสาวสาวิตรี แก้วขันที นักศึกษาชั้นปีที่ 1  (ขวาในภาพ) ซึ่งเป็นการรับทุนครั้งแรก  แทนผู้ได้รับทุนคนเดิมซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้ว

  • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต มอบของที่ระลึกให้แก่คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง