• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รู้เท่าทันธุรกิจแชร์ลูกโซ่”

  • เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดงาน สัมมนาวิชาการ เรื่อง "รู้เท่าทันธุรกิจแชร์ลูกโซ่"  ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

  •  การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา น. 723 กฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร. สุปรียา แก้วละเอียด (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณทิตศึกษา ) และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (อาจารย์ผู้สอนวิชา น. 723) เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ                     

   

  • ผศ.ดร. สุปรียา แก้วละเอียด (รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณทิตศึกษา ) กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง 3 ท่าน

  • โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่

  • นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช (ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย)

  • พ.ต.ท. ประวุธ วงศ์สีนิล (รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)

  • นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ (อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด)

  • โดยวิทยากรทั้ง 3 ท่านได้พูดคุยให้ความรู้ เรื่องแชร์ลูกโซ่ การระวังป้องกันในการตกเป็นเหยื่อ และ การแก้ปัญหาถ้าตกเป็นเหยื่อ
  • ภาพบรรยากาศภายในงาน