• นักวิชาการอาคันตุกะ

    2.Dr Same Varayudej_photo-1 Dr.  Same  Varayudej   1.Kiku NSIHIZAWA-2 Professor Kikuo  Nishizawa