กิจกรรม (6)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม จนถึงปัจจุบัน กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย

ชมรม Thammasat International Legal Scholars Association (TILSA)

นักศึกษาที่เป็นผู้ก่อตั้งชมรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและกฎหมายให้แก่นักศึกษา จึงได้มีการตั้งชมรม Thammasat International Legal Scholars Association หรือ TILSA ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษและกฎหมายของนักศึกษา โดยทางคณะผู้ก่อตั้งคาดหวังว่าชมรมนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคนให้สมบูรณ์พร้อมกับโลกแห่งการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์

กิจกรรมในโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนทางด้านคำแนะนำและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ตลอดมา นักศึกษาที่สนใจศึกษากฎหมายในทางปฏิบัติ หรือกฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการผดุงความยุติธรรมในสังคมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ หรือที่เรียกกันอย่างย่อๆ ว่า “ค.พ.น.” สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ที่ห้องสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เรียกสั้นๆ ว่า “ค่ายอาสา” เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการอาสาออกไปจัดตั้งค่ายในหมู่บ้านที่มีความขาดแคลนด้านอาคารเรียน ของโรงเรียนประจำหมู่บ้าน มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินคือการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้กับชาวชนบท โดยเน้นการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและหมู่บ้านไปสู่แนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ในอนาคต แนวคิดหลักของ “ค่ายอาสา” คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมที่จะใช้กำลังความรู้ ความสามารถเพื่อแก้ไขและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังอุดมการณ์หรือจิตวิญญาณที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์…เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.)

กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มกิจกรรมที่แยกตัวมาจากโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (คพน.) ในราวปี พ.ศ. 2539 เป็น คพน. ฝ่ายหลัง ต่อมากิจกรรมต่างๆ ได้ค่อยๆ หายไป ทั้งการทำงานเริ่มห่างเหินจากอาจารย์ ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ในคณะได้ซบเซาลง จึงต้องปรับและฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดยเน้นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นจึงเริ่มเกิดค่ายวิชาการขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จไปด้วยดี โดยค่ายดังกล่าวทำให้นักศึกษาทุกกลุ่มรู้จักกัน มีการแนะแนวการเรียน วิชาเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรม ตลอดถึงการส่งเสริมความคิดในทางกฎหมายเชิงปฏิบัติและปลูกฝังจริยธรรมของนักกฎหมายแก่นักศึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของค่าย

Hits: 426