คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาตั้งกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรม จนถึงปัจจุบัน กลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย

งานรพีวิชาการ : เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” คณะกรรมการจัดงานรพีได้จัดงานรพีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมที่จัดนั้นมีทั้งการทำบุญเพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระองค์เจ้ารพีฯ รวมทั้งได้มีการจัดงานวิชาการที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้สนใจในวิชานิติศาสตร์จะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ชมรม TILSA : ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมกิจกรรที่ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษากฎหมายทุกคน และเป็นแรงขับเคลื่อนให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพก้าวทันต่อโลกแห่งการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรม TILSA ได้จัดขั้น อาทิ Thammasat Moot Court Competition เป็นกิจกรรมว่าความในศาลจำลองเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ในด้านของรางวัลที่เคยได้รับ เช่น ตัวแทนผู้แข่งขันจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันรายการ The Asia Cup Moot Court Competition 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแข่งขันว่าความทางกฎหมายระดับทวีปเอเชีย เป็นต้น

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน : ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน หรือที่เรียกว่า “ค่ายสร้าง” เป็นค่ายที่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รวมกลุ่มกันช่วยเหลือชุมชนชนบทในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีระยะเวลาในการทำกิจกรรมอาสาราวสองสัปดาห์ โดยส่วนใหญ่จะจัดในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กบนภูเขาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งกิจการที่ทำเป็นการสร้างสถานที่อำนวยความสะดวก เช่น ศาลา สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ หรือจะเป็นสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กในชุมชน อีกทั้งภายในค่ายจะได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่ที่เจริญแล้ว

ละครนิติ : เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษากฎหมายที่มีใจรักในการทำละคร เพื่อใช้การแสดงละครตีแผ่สภาพสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เพราะการเผยแพร่ด้านกฎหมายไม่จำเป็นต้องออกมาในรูปแบบของวิชาการเสมอไป นอกจากนี้       ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมในการระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในด้านการกุศลอีกด้วย ซึ่งกลุ่มกิจกรรมละครเวทีของคณะนิติศาสตร์ เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีทีมงานมากว่า 200 คน และมีการทำละครเวทีอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าเป็นผลงานอีกอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็กนิติศาสตร์อีกด้วย

ค่าย Pre-Camp : คือค่ายแนะแนวสำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือน้อง ๆ ที่กำลังสงสัยว่า “คณะไหนที่ใช่สำหรับตัวเรา” โดยภายในค่ายนั้นอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสันทนาการซึ่งสอดแทรกความรู้ รวมถึงการแนะแนวทางอาชีพโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และอื่น ๆ อีกมากมาย บอกเลยว่างานนี้น้อง ๆ ไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้และความสนุกสนานกลับไปเท่านั้น แต่ยังจะได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียนและรุ่นพี่ภายในคณะที่จะให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองอีกด้วย

ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ : เป็นค่ายที่ทำให้นักศึกษากฎหมายเห็นว่าการจะเป็นนักกฎหมายที่ดีและเก่งในอนาคต ไม่ใช่จะใช้วิธีการศึกษาในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรฝึกอบรมภาคปฏิบัติภายนอกห้องเรียนด้วย ในขณะเดียวกันก็บ่มเพาะให้นักศึกษาสำนึกในวิชาชีพกฎหมายโดยจะต้องนำความรู้ไปบริการให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายซึ่งนักศึกษาต้องไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ          ในการศึกษากฎหมายจะช่วยให้นักศึกษาที่เริ่มต้นศึกษากฎหมายมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพกฎหมายและตระเตรียมตัวศึกษากฎหมายได้อย่างถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ : กิจกรรมในโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ภายใต้การสนับสนุนทางด้านคำแนะนำและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ตลอดมา นักศึกษาที่สนใจศึกษากฎหมายในทางปฏิบัติ หรือกฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการผดุงความยุติธรรมในสังคมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ หรือที่เรียกกันอย่างย่อๆ ว่า “ค.พ.น.” สถานที่ตั้งของโครงการฯ อยู่ที่ห้องสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท : โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท เรียกสั้นๆ ว่า “ค่ายอาสา” เป็นกลุ่มกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยการอาสาออกไปจัดตั้งค่ายในหมู่บ้านที่มีความขาดแคลนด้านอาคารเรียน ของโรงเรียนประจำหมู่บ้าน มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย สาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินคือการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ดังกล่าวให้กับชาวชนบท โดยเน้นการพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและหมู่บ้านไปสู่แนวทางของการพัฒนาแบบยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ในอนาคต แนวคิดหลักของ “ค่ายอาสา” คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเอง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมที่จะใช้กำลังความรู้ ความสามารถเพื่อแก้ไขและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังอุดมการณ์หรือจิตวิญญาณที่ว่า “ฉันรักธรรมศาสตร์…เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.) : กลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติเป็นกลุ่มกิจกรรมที่แยกตัวมาจากโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (คพน.) ในราวปี พ.ศ. 2539 เป็น คพน. ฝ่ายหลัง ต่อมากิจกรรมต่างๆ ได้ค่อยๆ หายไป ทั้งการทำงานเริ่มห่างเหินจากอาจารย์ ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ในคณะได้ซบเซาลง จึงต้องปรับและฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ โดยเน้นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นจึงเริ่มเกิดค่ายวิชาการขึ้น ซึ่งประสบผลสำเร็จไปด้วยดี โดยค่ายดังกล่าวทำให้นักศึกษาทุกกลุ่มรู้จักกัน มีการแนะแนวการเรียน วิชาเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรม ตลอดถึงการส่งเสริมความคิดในทางกฎหมายเชิงปฏิบัติและปลูกฝังจริยธรรมของนักกฎหมายแก่นักศึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของค่าย

Hits: 576