• เข้าสู่ระบบ

  ทุนการศึกษา

  คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านสติปัญญา แต่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ จึงได้จัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์
  2. มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย
  3. ผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
  5. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

   

  นอกจากทุนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์แล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ได้รับเป็นประจำจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่

  1. ทุนมูลนิธิ สุทธิ ณ นคร
  2. ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
  3. ทุนบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด
  4. ทุนมหาวิทยาลัย
  5. ทุนอื่นๆ

  ในส่วนทุนจากแหล่งอื่น ฝ่ายการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จะทำการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาตามความประสงค์ของผู้มอบทุนและความจำเป็นของนักศึกษา ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ตั้งเงื่อนไขในการรับทุนโดยให้นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานตามลักษณะและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์และเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานแก่นักศึกษา