• สำหรับนักศึกษา

    นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถเข้าถึงประกาศต่างๆ ของคณะในเรื่อง
    ตารางสอน ตารางสอบ คะแนนสอบ งดบรรยายและบรรยายชดเชย ทุนการศึกษา กิจกรรมของนักศึกษา แบบฟอร์ม ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ
    ได้ที่ หน้าประกาศสำหรับนักศึกษา