• เข้าสู่ระบบ

  สำหรับนักศึกษา

  นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถเข้าถึงประกาศต่างๆ ของคณะในเรื่อง

  ตารางสอน

  ตารางสอบ

  คะแนนสอบ

  งดบรรยายและบรรยายชดเชย

  ทุนการศึกษา

  กิจกรรมของนักศึกษา

  แบบฟอร์ม

  ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ

  ได้ที่ หน้าประกาศสำหรับนักศึกษา