นักศึกษาในทุกหลักสูตรสามารถเข้าถึงประกาศต่างๆ ของคณะในเรื่อง

ตารางสอน

ตารางสอบ

คะแนนสอบ

งดบรรยายและบรรยายชดเชย

ทุนการศึกษา

กิจกรรมของนักศึกษา

แบบฟอร์ม

ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องอื่นๆ

ได้ที่ หน้าประกาศสำหรับนักศึกษา