ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

 • คณาจารย์ ผู้เสนอความก้าวหน้า และผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ร่วมกันถ่ายภาพหมู่

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายมหาชน กล่าวเปิดการสัมมนา และอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คุณกนกวรรณ เหล่าโผน ที่มาเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คุณภานุวัฒน์ ผ่องใส ที่มาเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คุณทวี ทรัพย์คงทน ที่มาเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้แก่คุณมณฑินี รูปสูง ที่มาเป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน 

 • ภาพบรรยากาศในระหว่างการสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน

 • อาจารย์ ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน / ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย Aix-Marseille ประเทศฝรั่งเศส
  มาบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การเขียนดุษฎีนิพนธ์ การหาหัวข้อ การวางแผนการทำงาน และความคากหวังจากอาจารย์ที่ปรึกษา”

 • ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมัย พิศแข มั่นจิตร
  บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวสอบเค้าโครงและการเตรียมตัววิทยานิพนธ์”

 • ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยา

 • ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยา

 • คุณกนกวรรณ เหล่าโผน ผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ “สิทธิทางรัฐธรรมนูญของนิติบุคคลต่างประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภคีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
   

 • คุณภานุวัฒน์ ผ่องใส ผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ “สถานะและการควบคุมตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปซึ่งออกโดยฝ่ายตุลาการ”
  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภคีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • คุณทวี ทรัพย์คงทน ผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ปัญหาการถอดถอนและการให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งโดยองค์กรตุลาการ”
  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภคีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • คุณมณฑินี รูปสูง ผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน
  หัวข้อวิทยานิพนธ์ “สถานะของบุคลากรภาครัฐตามสัญญาจ้างเหมาบริการ : ศึกษาในแง่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ”
  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • ภาพบรรยากาศในระหว่างการสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายมหาชน