• คณะนิติศาสตร์มีอาจารย์ชาวต่างชาติจำนวน 3 ท่านคือ

 

• Mr. Henning Glaser (ค้าง)

การศึกษา สาขาที่สนใจ วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ ติดต่อ
น.373 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกม.มหาชนเยอรมันน.273 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกม.เยอรมันน.274 เสริมทักษะการใช้ศัพท์กม.เยอรมัน

• Mr. Shiori Tamura

การศึกษา สาขาที่สนใจ วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ ติดต่อ
Bachelor in Jurisprudence, the State University of Tohoku, Miyagi Prefecture, JapanBachelor in Sociology from Chuo University, Tokyo, JapanMaster in Jurisprudence (philosophy of law) School of Law, the University of Waseda, Tokyo, Japan สังคมวิทยากฎหมายทฤษฎีกฎหมาย น.275 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่นน.276 เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายญี่ปุ่น Two Aspects of the Historicity of Law, Ontology of Law and Hermeneutical Theory of Law”, Waseda Hogakkai-shi, Vol. 35,  p199-224, Tokyo, 1985.German translation of some important judgments of Japanese Courts in “Japanische Entscheidungen zum Bürgerlichen Recht, I. Allgemeiner Teil und Sachenrecht, In deutscher Übersetzung mit rechtsvergleichenden Kommentierungen”, herausgegeben von Prof. Dr. H.-P. Marutschke, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2004.- Nr. 14 „Scheingeschäft, Schutz des gutgläubigen Dritten nach § 94 Abs. 2 “

– Nr. 15 „Scheingeschäft, Bedeutung der Zusatzvereinbarung einer Leistung an Erfüllung Statt“

– Nr. 24 „Verfügung über ein fremdes Recht und deren Genehmigung durch den Berechtigten“

– Nr. 31 „Eigentumserwerb eines nicht eingetragenen Grundstücks durch Ersitzung, Voraussetzungen der Entgegensetzbarkeit“

A Contribution toward Discussion on “the Reception of Japanese Civil Code” in the Civil and Commercial Code of Thailand, Book I and II (1925)”,  Aisan Law Review (The Japanese Association of Asian Law), p.115-134, 2011.

shiori.tamura@gmail.comโทร. 0-2696-5166

• Mr.Patrick Lagasse (ค้าง)

การศึกษา สาขาที่สนใจ วิชาที่สอน ผลงานทางวิชาการ ติดต่อ
น.263 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกม.ฝรั่งเศส