• เจ้าหน้าที่

    โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถสรุปได้ ดังรูป

    โครงสร้าง ท่านสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ได้ที่ ท่าพระจันทร์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2613-2100 แฟกซ์. 0-2613-2100 ศูนย์รังสิต ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 0-2696-5104 แฟกซ์. 0-2696-5104 ศูนย์ลำปาง สำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร. 0-5426-8705 แฟกซ์. 0-5426-8705