• อาจารย์พิเศษ

  นอกจากอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็นผู้บรรยายในระดับชั้นปริญญาตรี ประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา อาทิ

  • ศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ประชุม  โฉมฉาย
  • ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
  • ศาสตราจารย์มารุต  บุนนาค
  • ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประทักษ์  ลิขิตเลอสรวง
  • ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส
  • ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร
  • ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
  • ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ผลเอี่ยมเอก
  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์  ไวยวุฒิ
  • ศาสตราจารย์ สมชาย  พงษธา
  • ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์  โสตถิพันธุ์
  • ศาสตราจารย์ ดร. ดาราพร ถิระวัฒน์
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์  เกษมสันต์
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพโรจน์  วายุภาพ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประจักษ์  พุทธิสมบัติ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.คณิต  ณ นคร
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  วิชัย  อริยะนันทกะ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค  ศรีเจริญ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) โกเมนทร์ สืบวิเศษ
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภัทรศักดิ์  วรรณแสง
  • รองศาสตราจารย์ประธาน  วัฒนวาณิชย์
  • รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
  • รองศาสตราจารย์นพนิธิ  สุริยะ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  วรัญญู
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก  รัตโนสถ
  • รองศาสตราจารย์ ร.ต.อาจารย์สรพลจ์  สุขทรรศนีย์
  • รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์
  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ประไพ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิตย์  เหรียญสุวรรณ
  • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมบูรณ์  ธรรมเถกิงกิจ
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวิน  ระงับภัย
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  วงศ์ชนะภัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองขวัญ  ตั้งบันลือกาล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สุวรรณทัต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มโนชญ์  สุวรรณศรี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวีร์  ไวยวุฒิ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันโท นายแพทย์เอนก  ยมจินดา
  • อาจารย์ ดร.รุ่งแสง  กฤตยพงษ์
  • อาจารย์ ดร.วรรณชัย  บุญบำรุง
  • อาจารย์ ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์
  • อาจารย์ ดร.สมจิตต์  เซอร์ซันซี
  • อาจารย์ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ
  • อาจารย์ ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์
  • อาจารย์ ดร.เสรี  นนทสูตร
  • อาจารย์ ดร.กฤษณ์  วสีนนท์
  • อาจารย์ ดร.เกษม  ศิริสัมพันธ์
  • อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  วสีนนท์
  • อาจารย์ ดร.เดชอุดม  ไกรฤทธิ์
  • อาจารย์ ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ
  • อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์
  • อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  ฤทธิ์พริ้ง
  • อาจารย์ ดร.สมคิด  บุญล้นเหลือ
  • อาจารย์ ดร.จุมพิตา  เรืองวิชาธร
  • อาจารย์ ดร.ตุลย์  ไตรโสรัส
  • อาจารย์วสันต์  เทียนหอม
  • อาจารย์ พล.ต.ท.สุรพล  ธนโกเศศ
  • อาจารย์วิวัฒน์  วงศ์กิตติรักษ์
  • อาจารย์ นายแพทย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์
  • อาจารย์ศิริชัย  จันทร์สว่าง
  • อาจารย์รพี  สุจริตกุล
  • อาจารย์ นายแพทย์ศุภกิจ  วัฒนศิลปปรีชา
  • อาจารย์ ม.ล.ศุภกิตต์  จรูญโรจน์
  • อาจารย์อดิศร  พิพัฒน์วรพงษ์
  • อาจารย์ นายแพทย์อำนาจ  กุสลานันท์
  • อาจารย์เอื้อน  ขุนแก้ว
  • อาจารย์ประธาน  จุฬาโรจน์มนตรี
  • อาจารย์ แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  โรจนสุนันท์
  • อาจารย์สมชัย  วัฒนการุณ
  • อาจารย์จุมพล  ศรีจงศิริกุล
  • อาจารย์สมชาย  จุลนิติ์
  • อาจารย์ พล.ต.ต.อำนวย  นิ่มมะโน
  • อาจารย์จำรัส  แหยมสร้อยทอง
  • อาจารย์ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง
  • อาจารย์พลอากาศตรี  น.พ.วิชาญ  เปี้ยวนิ่ม
  • อาจารย์สมลักษณ์  จัดกระบวนพล
  • อาจารย์สรวิศ  ลิมปรังษี
  • อาจารย์ชนิดา  สุวรรณจูฑะ  ศรีรอดบาง
  • อาจารย์วีรา  ไวยหงษ์ รินทร์ศรี
  • อาจารย์ ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค
  • อาจารย์เจ๊ะเล๊าะ  แขกพงษ์
  • อาจารย์สาโรช  นักเบศร์
  • อาจารย์ประคอง  เตกฉัตร
  • อาจารย์สืบพงษ์  ศรีพงษ์กุล
  • อาจารย์อภิรัฐ  หมัดสะอิ
  • อาจารย์ แพทย์หญิงพัชราภรณ์  ประมวลพิมพ์
  • อาจารย์ นายแพทย์ปภาณุ  สุทธิประสิทธิ์
  • อาจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  มานะเสถียรกิจ
  • อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์  วงศ์วิทยาพาณิชย์
  • อาจารย์สหาย  ทรัพย์สุนทรกุล
  • อาจารย์กฤติกา  เลิศสวัสดิ์
  • อาจารย์สราวุธ  เบญจกุล
  • อาจารย์สัตยะพล  สัจจเดชะ
  • อาจารย์สัมผัส  พึ่งประดิษฐ์
  • อาจารย์วชิระ  ชอบแต่ง
  • อาจารย์ปัญญ์  เกษมทรัพย์
  • อาจารย์ปาริชาต  มั่นสกุล
  • อาจารย์ผดุงพันธ์  จันทโร
  • อาจารย์พงษ์เทพ  เทพกาญจนา
  • อาจารย์ยอดฉัตร  ตสาริกา
  • อาจารย์พรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล
  • อาจารย์พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร
  • อาจารย์เสริมเกียรติ  วรดิษฐ์
  • อาจารย์ไพฤทธิ์  เศรษฐไกรกุล
  • อาจารย์กฤษฎา  จีนะวิจารณะ
  • อาจารย์กฤษฎา  บุณยสมิต
  • อาจารย์กวิน  นิติมนตรี
  • อาจารย์ นายแพทย์คมน์กฤช  ธรรมอารี
  • อาจารย์ พล.ต.ท.จักรทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา
  • อาจารย์ชลิดา  พันธ์กระวี
  • อาจารย์ชลีรินย์  เภาพัฒนา อมรศักดิ์
  • อาจารย์ พล.ต.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
  • อาจารย์ชาญเชาว์  ไชยานุกิจ
  • อาจารย์ชูชาติ  อัศวโรจน์
  • อาจารย์ดนัย  อนันติโย
  • อาจารย์ นายแพทย์ทศนัย  พิพัฒน์โชติธรรม
  • อาจารย์ธนบดี  สวัสดิ์ศรี
  • อาจารย์ธวัชชัย  ไทยเขียว
  • อาจารย์ธวัชชัย  ทิพยโสภณ
  • อาจารย์นาฏพร  เลิศกนกกุล
  • อาจารย์นิกร  เวชภูติ
  • อาจารย์บุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์