ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สำหรับการรับสมัครกรณีทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563

 

1.ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ

2. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน