ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญา โท-เอก ประจำศูนย์ลำปาง