ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อ รายละเอียดDJA100562