ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ (สำหรับกรณีทั่วไป) อย่างไม่เป็นทางการ

 

ดูประกาศได้ที่   Click Link