ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบวัดความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดประกาศ  Click Link