• งานวิจัย

    คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยระดับประเทศที่สำคัญ ตลอดมา โดยมีความร่วมมือในโครงการวิจัยทั้งในภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งยังมีผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองการปกครอง และทางกฎหมายในหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ เช่น ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและจัดทำร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ” หรือการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูประบบงบประมาณ” “โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบของแสตมป์สรรพสามิต” “ปัญหาความยินยอมในการเข้าร่วมธนาคารชีวภาพ” “โครงการวิจัยการแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง” และ “ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการทางสายตาในประเทศไทย” เป็นต้น นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังจัดสรรทุนสนับสนุนอาจารย์ในการสร้างงานวิจัยเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ให้รุดหน้าไปอย่างไม่ขาดสายอีกด้วย

    โครงการวิจัยที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์จัดทำ ได้แก่