• บทความของนักศึกษา

    คณะนิติศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับโดยเฉพาะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่งานค้นคว้าที่ได้นักศึกษาจัดทำในระหว่างการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้น และวารสารที่ใช้ในการเผยแพร่บทความของนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ และ Thammasat Business Law Journal