• ผู้สนใจเข้าศึกษา

  รับปริญญา (3)คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรและโครงการต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดังนี้

  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร และ
  • โครงการอบรมต่างๆ

  ผู้ที่สนใจเข้าศึกษากับคณะนิติศาสตร์สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดของการรับสมัคร หากท่านมีข้อคำถามเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน หรือค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร โปรดติดต่อ

  งานบริการการศึกษา สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ท่าพระจันทร์) โทร. 02-613-2104

  งานบริการการศึกษา สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (ศูนย์รังสิต) โทร. 02-696-5113

  งานบริการการศึกษา สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (ศูนย์ลำปาง) โทร. 05-426-1121

  ฝ่ายโครงการนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) โทร. 02-613-2147

  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โทร. 02-613-2123

  ฝ่ายโครงการนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สำหรับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ โทร. 02-61-2162

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและโครงการอบรมต่างๆ โทร. 02-613-2139