• ทุนการศึกษา

  คณะนิติศาสตร์ได้จัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความพร้อมด้านสติปัญญา แต่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์
  2. มีความประพฤติดี และไม่อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัย
  3. ผลการเรียนดีอยู่ในเกณฑ์พอใช้
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
  5. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น

  นอกจากทุนการศึกษาของคณะนิติศาสตร์แล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ได้รับเป็นประจำจากผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่

  1. ทุนมูลนิธิ สุทธิ ณ นคร
  2. ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์
  3. ทุนบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด
  4. ทุนมหาวิทยาลัย
  5. ทุนอื่นๆ

  ฝ่ายการนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์จะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโดยพิจารณาตามความประสงค์ของทุนการศึกษาและความจำเป็นของนักศึกษา