• นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์รังสิต

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4  ปี นักศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 7 ปีการศึกษา และใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ หลักสูตรนี้จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (วิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) วิชาบังคับด้านกฎหมาย 92 หน่วยกิต วิชาเลือก 24 หน่วยกิต (วิชาเลือกด้านกฎหมายหรือวิชาเลือกเสรีก็ได้)

  คณะนิติศาสตร์รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ผ่านวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  • โครงการคัดเลือกผ่านระบบกลางการรับนักศึกษา (Admission)
  • โครงการส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (สอบตรง)
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันได้แก่ โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและเขตเมือง โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬา โครงการนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดโอกาส โครงการนักศึกษาชาวไทยภูเขา โครงการคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิก โครงการมหาดไทย และ โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

  นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการรับนักศึกษาจีนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549