• นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลำปาง

  โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน ณ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางเป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่เปิดสอน ณ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต อันประกอบด้วยการศึกษารายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

  คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา โดยผ่านวิธีการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  1. โครงการคัดเลือกผ่านระบบกลางการรับนักศึกษา (Admission)

  2. โครงการส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (สอบตรง)

  3. โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทและเขตเมือง

  ในแต่ละปี คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปางรับนักศึกษาเข้าเรียนประมาณปีละ 300 คน