คณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นปริญญาตรีจากสาขาวิชาอื่นยกเว้นสาขานิติศาสตร์ ซึ่งประกอบอาชีพอยู่แล้วทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ไปใช้เสริมกับงานในสายงานที่ตนปฏิบัติ และด้วยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามาแล้ว หลักสูตรนี้จึงเป็นการศึกษาเฉพาะวิชาบังคับตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีชั้นปีที่สอง ปีที่สาม และปีที่สี่ของคณะนิติศาสตร์ โดยเป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ณ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คณะนิติศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ของทุกปี ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ หรือสมัครด้วยตนเอง

ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนวิชาความรู้ทั่วไป วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และวิชาย่อความและการสอบสัมภาษณ์