• โครงการอบรม

  คณะนิติศาสตร์โดยศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (Legal Training and Education Center) ใช้ชื่อย่อว่า“LeTEC” เป็นหน่วยงานโครงการบริการสังคมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอบรมสัมมนา

  โครงการอบรมสัมมนาสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ โครงการอบรมบุคคลทั่วไป และโครงการอบรมที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ

  โครงการอบรมบุคคลทั่วไปเป็นโครงการที่คณะนิติศาสตร์จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าศึกษา ในแต่ละปี คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม ดังนี้

  1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน
  2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
  3. โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป
  4. โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
  5. โครงการอบรมกฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
  6. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  7. โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

  นอกจากโครงการอบรมที่จัดขึ้นเพื่ออบรมบุคคลภายนอกเป็นการทั่วไปแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังจัดโครงการอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกเป็นการเฉพาะ ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้จัดการอบรม ดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติให้แก่สำนักงานเลขาวุฒิสภา
  2. ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
  3. ​โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนให้กับพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  4. ​โครงการอบรมหลักสูตรความรู้กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชน จำกัด และการควบรวมกิจการ: เพื่อการส่งเสริมและกำกับดูแลบริษัทประกันภัย (คปภ.)
  5. ​โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนสำหรับพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
  6. ​โครงการอบรมกฎหมายให้กับคณาจารย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินการอบรมทางกฎหมาย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  เว็บไซต์: www.letec.law.tu.ac.th

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2613-2104

  ฝ่ายอบรม โทร. 0-2613-2965