• ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป

  ประกาศธุรกิจ

  ในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจจะแยกจากกันได้ ผู้ประกอบการและผู้เป็นเจ้าของกิจการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวและพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใฝ่รู้เหล่านี้จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้ที่มีความสนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้นตั้งแต่การดำเนินธุรกรรมประเภทต่าง ๆ การดำเนินการและการเลิกกิจการ

  โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไปจัดอบรมวันอังคาร วันพุธวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 –20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 –16.00 น.
  ณ ห้อง 322  (ชั้น 3) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) โดยหัวข้อในการอบรม ได้แก่

  • การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
  • สถานที่ประกอบการ
  • การบริหารงานบุคคล
  • การดำเนินกิจการ :ธุรกรรมระหว่างประเทศ
  • กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • กฎหมายศุลกากร และสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • การดำเนินกิจการ :ธุรกรรมการลงทุนและการจัดการแรงงานข้ามชาติ
  • สิทธิของผู้ประกอบการในการดำเนินคดีปกครอง
  • การคุ้มครองข้อสัญญาไม่เป็นธรรม
  • การบัญชีสำหรับผู้บริหาร การวางแผนภาษี
  • กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุน
  • การจัดการข้อพิพาท
  • การฟื้นฟูกิจการล้มละลายและคดีล้มละลาย
  • การบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ : มุมมองนักกฎหมาย
  • เทคนิคในการเลิกกิจการ และ
  • ประชาคมอาเซียน : ความตระหนักรู้ของภาคธุรกิจ

  โครงการนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน  80 ท่าน โดยท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้ที่

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (ชั้น1)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

  หรือ ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี

  “โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป”

  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย ท่าพระจันทร์

  เลขที่บัญชี 155-2-01626-1

  และส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร. 0-2222-0159

  ค่าสมัครจำนวน 12,000 บาท  

  (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหาร และเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร)