• โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

  อบรมภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเจรจาและทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  หรือการติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ ดังนั้น นักกฎหมายที่มีความรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์จึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ของการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักกฎหมายอันจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพของตนได้อย่างสมบูรณ์

  หัวข้อในการอบรม ได้แก่

  1. Basic English
  2. 2. Doctrines of Contract Law
  3. Law of Torts
  4. Construction Contracts
  5. Contract Drafting: Basics
  6. Contract Reviewing 1
  7. Contract Reviewing 2
  8. Contract Reviewing 3
  9. Selected Specific Contracts
  10. Legal Writing: Basics
  11. Legal Writing: Practice
  12. Modern Use of Legal English at Law Firms
  13. Translation of Law
  14. Law of Business Association
  15. Joint Venture, Merger and Acquisition
  16. Case law Reading Skills
  17. Writing Notices and Reports: Basics
  18. Notices and Reports: Case Study

  โครงการนี้รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ท่าน ท่านสามารถสมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดได้ที่

  ศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย (ชั้น 1)

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  หรือ ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี

  “โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย”

  ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์

  เลขที่บัญชี 155-2-07903-8   

  และ ส่งแฟ็กซ์ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ โทรสาร. 02-222-0159

  ค่าอบรม คือ 23,000 บาท

  (หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร)