ในปัจจุบันความจำเป็นของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศเป็นประจำและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะทราบถึงการเจรจาและการทำสัญญาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติในการนำเข้าส่งออก E-Commerce กรมศุลกากรและ Contract drafting เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวและพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มบุคคลเหล่านี้จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษแก่ผู้ที่สนใจโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจและมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหาคำถามต่างๆ ในห้องสัมมนาด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน ของทุกปี โดยอบรมวันพุธถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

การอบรมมีขึ้นที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ณ ห้อง  211 (ชั้น 2) โดยจะรับสมัครผู้เข้าอบรมประมาณ 80 คนต่อรุ่น