• โครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล”

  พยาบาลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีจำนวนมากที่สุดในบุคลากรสุขภาพทั้งหมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประมาณ 170,000 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศในสถานบริการทุกระดับทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยูมิ ตติยภูมิ นับหมื่นแห่ง รวมทั้งในหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงงาน โรงเรียน เป็นต้น ในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ในภาวะสุขภาพที่ต่างกันทั้งภาวะสุขภาพดีจนถึงภาวะวิกฤติ พยาบาลจึงต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านวิชาการทางการพยาบาลรวมทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรักษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ฯลฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลในฐานะของวิชาชีพ จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้รับบริการสาธารณสุข ความรู้ที่สำคัญนอกจากที่กล่าวแล้วคือความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในภาวะสุขภาพต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันจากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการรักษาทำให้เกิดประเด็นทางจริยธรรม และยังมีการออกกฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก  พยาบาลจึงมีความเสี่ยงต่อการกระทำที่อาจผิดพลาดจากการมีความรู้ไม่เพียงพอด้านจริยธรรมและกฎหมาย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง คณะนิติศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบบรมเรื่อง “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้

  ผู้อบรมจะผ่านการอบรมเป็นเวลา  27 ชั่วโมง โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การบรรยายและการสัมมนา ในหัวข้อต่างๆ อาทิ 

  • หลักจริยธรรม หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล
  • พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ข้อบังคับและกรณีศึกษา
  • กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
  • ระบบประกันสุขภาพและการบริหารความเสี่ยงของสถานพยาบาล
  • บทบาทของพยาบาลในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care)
  • บทบาทของพยาบาลในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 (Living Will)
  • บทบาทของพยาบาลเกี่ยวกับงานด้านนิติจิตเวช: กรณีศึกษาผู้กระทำผิดที่มีความผิดปกติทางจิต
  • บทบาทของพยาบาลกับงานด้านนิติเวชศาสตร์
  • ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการวินิจฉัยภาวะแกนสมองตาย และการปลูกถ่ายอวัยวะ
  • การปฏิบัติการพยาบาลกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ….

  โครงการจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการอบรม “กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล” รุ่น 2 แล้ว ท่านสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้ที่นี่