• โครงการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา

  ครูผู้สอนกฎหมายหลักการสำคัญของการจัดหลักสูตรครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา คือ การมุ่งเสริมศักยภาพให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในเนื้อหาวิชาดังกล่าวทั้งที่มีและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายโดยตรงให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายเบื้องต้นเพียงพอที่จะนำไปสอนในชั้นเรียนได้ และโดยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้นำทางวิชาการด้านนิติศาสตร์มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพสูงที่จะเสริมศักยภาพครูผู้สอนได้โดยถือเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่ให้บริการแก่สังคม โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมายไทย
  • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
  • สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
  • กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
  • กฎหมายระหว่างประเทศ
  • กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • กฎหมายในชีวิตประจำวันที่ควรรู้
  • การอภิปรายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและหลักนิติธรรม

  นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังจัดการดูงานในหน่วยงานด้านกฎหมายให้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

  จำนวนชั่วโมงตลอดหลักสูตร คือ 30 ชั่วโมง โดยมีการอบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวนผู้เข้าอบรม คือ 90 คนต่อรุ่น และค่าธรรมเนียมการอบรม คือ 4,000 บาทต่อคน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  หากท่านประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทร. 02-613-2141