• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

  ประกาศมหาชน

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (Graduate Diploma Program in Public Law)

  คณะนิติศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2542 ครั้นถึงปี พ.ศ.2555 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนมีเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและความต้องการของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถขอรับการคัดเลือกเพื่อรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ได้

  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  นอกวัน – เวลาราชการ

  เรียนจันทร์ – ศุกร์        เวลา  17.30 ถึง 20.30 น.

  ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ของทุกปี

  ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน พ.ศ. 2556 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ทางสาขานิติศาสตร์ ในหรือต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

  2)    ต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะนิติศาสตร์กำหนด กล่าวคือ จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์