• ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

  สนใจสมัครเข้าอบรม: รายละเอียดโครงการ

  เนื่องจากผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีและบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อาจทำให้มีการยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องมีผลทำให้ต้องเสียเงินเพิ่มเบี้ยปรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวภาษีอากร หรือต้องเสียภาษีอากรมากกว่าสถานประกอบการหรือบุคคลอื่นที่ประกอบธุรกิจในทำนองเดียวกันและมีรายได้เท่ากัน เพราะขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนภาษีอากรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีอากรไม่ว่าบุคคลธรรมดาหรือห้างร้านบริษัท คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสียภาษีอากรได้เสียภาษีอากรอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันลักษณะโครงการอบรมนี้เปนโครงการอบรมหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร แบ่งหัวข้ออบรมเปน 2 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่1. กลุ่มหลักสูตรพื้นฐาน แบ่งเปน 2 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง(ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคมของทุกป) ได้แก่

  • กฎหมายธุรกิจสำหรับนักวางแผนภาษี
  • บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี

  2. กลุ่มหลักสูตรเฉพาะ แบ่งเปน 8 หลักสูตร ใช้เวลาอบรมหลักสูตรละ 36 ชั่วโมง(ประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคมของทุกป) ได้แก่

  1. ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
  3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  (ประมาณเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายนของทุกป) ได้แก่

  1. ภาษีทรัพย์สินและความมั่งคั่ง
  2. ภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ
  3. การแก้ไขและระงับข้อพิพาททางภาษีอากร
  4. ภาษีอากรระหว่างประเทศ

  โครงการนี้จัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ต่อเนื่องกันเปนระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เปนต้นไป จำนวน 10 หลักสูตร อบรมหลักสูตรละ 12 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อคณาจารย์ที่โครงการประกาศนียบัตรฯ ได้เชิญมาเป็นผู้บรรยายในโครงการอบรมนี้ ได้แก่

  • ศาตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ
  • ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ)ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก รัตโนสถ
  • รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
  • รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
  • อาจารย์ประภาส คงเอียด
  • อาจารย์ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์
  • อาจารย์ ดร.บัณฑิต อุชชิน
  • อาจารย์สาโรช ทองประคำ
  • อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
  • อาจารย์ชูเกียรติ ดิลกแพทย์
  • อาจารย์ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์
  • อาจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์
  • อาจารย์สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์
  • อาจารย์จำรัส แหยมสร้อยทอง
  • อาจารย์สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์
  • อาจารย์อรรณพ วิทูรากร
  • อาจารย์ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

  สนใจสมัครเข้าอบรม: รายละเอียดโครงการ