• บัณฑิตศึกษา

    บัณฑิต2นอกเหนือจากการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อันประกอบด้วย

    การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  (ภาคภาษาอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและนำความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนกับผู้สอนและเพื่อนนักศึกษาในชั้นเรียน นอกจากนี้ การศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์จะเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ในการวิจัย รวมถึงระเบียบวิธีในการวิจัย โดยมีคณาจารย์ของคณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

    การศึกษาในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นการศึกษากฎหมายในระดับสูง คณะนิติสาสตร์มีเป้าประสงค์ในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้และความสามารถในการคิดและวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบโดยอาศัยประสบการณ์จากคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์

    ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา