• นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

    บัณฑิตศึกษา-นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Laws Program) มีเป้าหมายของการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถระดับสูงในเชิงวิชาการและได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ทั้งเป็นผู้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายหรือพัฒนากฎหมายรวมถึงสังคมและประเทศชาติ

    การศึกษาในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

    การรับเข้าศึกษาใช้วิธีการสอบ ทั้งการสอบข้อเสนอ (proposal) และเค้าโครง (out-line) ของข้อเสนอ โดยผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาจำต้องแสดงให้คณะกรรมการเห็นถึงความสำคัญจำเป็นของการศึกษา รูปแบบวิธีการศึกษาและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังจัดการสอบภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอ โดยการวัดผลนี้จะเน้นความสามารถในการอ่านตำราทางกฎหมาย