• นิติศาสตรมหาบัณฑิต

  กิจกรรม (2)การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันหลักสูตรนี้จึงได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลทั้งโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาวิชา การเรียนการสอน และการวัดผล และยังเป็นหลักสูตรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกันในเป้าหมายของการเรียนและการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วที่จะเลือกเป็นนักกฎหมายที่มีความชำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งในสาขาวิชาที่คณะนิติศาสตร์เปิดสอนต่อไปนี้ 8 สาขาวิชา คือ

  1. กฎหมายเอกชน (Private Law)
  2. กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
  3. กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
  4. กฎหมายอาญา (Criminal Law)
  5. กฎหมายมหาชน (Public Law)
  6. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Law)
  7. กฎหมายภาษี (Tax Law)
  8. กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and Environmental Law)

  หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก. เป็นการศึกษาวิชากฎหมาย 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต และ แผน ข. เป็นการศึกษาวิชากฎหมาย 33 หน่วยกิต และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Research) 6 หน่วยกิต

  การเข้าเรียนตามหลักสูตรนี้ ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายอาญา หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) และการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน

  นอกจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังสนับสนุนให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตดูงานตามหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาผ่านทางประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในสายงานหรือภาคปฏิบัติ