• นิติเศรษฐศาสตร์

    หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (Master of Arts Program in International Trade Law and Economics) เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย เพื่อผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรอบด้าน เป้าหมายคือเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้รอบในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาทิ การค้า การลงทุน การบริการ ทั้งมิติกฎหมายและนัยต่อเศรษฐกิจ มีทักษะการคิด การวิเคราะห์ การลำดับเหตุและผลที่ครบถ้วน เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอันนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับความขัดแย้ง และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

    หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) ศึกษารายวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ศึกษาวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต วิชาเลือก 15 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

    ผู้สมัครที่เป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีน้อยกว่า 4 ปี พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (สอบข้อเขียนเป็นปรนัยวิชาความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความรู้ทางนิติศาสตร์ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และข้อสอบอัตนัยทดสอบความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะการเขียนและการใช้เหตุผล) และพิจารณาคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/IELTS) แผนการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ และหนังสือแนะนำผู้สมัคร ในกรณีที่เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาจากหนังสือแนะนำผู้สมัคร และคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ แผนการศึกษาและการสอบสัมภาษณ์

    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่มีพื้นความรู้มาก่อน จะต้องเรียนและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐาน คือวิชา (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ/หรือ (2) หลักเศรษฐศาสตร์ ในภาคฤดูร้อนก่อนเข้าศึกษา