• ศศ.ม. กฎหมายมหาชน

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน (Master of Arts Program in Public Law) มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ โดยสร้างพื้นฐานความรู้อย่างกว้างขวางทั้งในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง และหลักทฤษฎีกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองทั้งของประเทศไทยและของนานาประเทศ ตลอดจนแนวปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวเพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกิจการงานที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งสองส่วนอย่างแท้จริง โดยมุ่งที่การผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยกฎหมายได้ด้วยตนเอง มีพื้นฐานด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่สำคัญ

    หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก เป็นการศึกษารายวิชาจำนวน 24 หน่วยกิต และการทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 15 หน่วยกิต แผน ข เป็นการศึกษารายวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระจำนวน 6 หน่วยกิต

    ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่คณะนิติศาสตร์กำหนด รวมถึงพิจารณาคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET /TOEFL /IELTS) ร่วมด้วย