หลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครหลักสูตรปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  Click Link

 

มัครออนไลน์

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor  of  Laws  Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม   (ไทย)               นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อย่อ    (ไทย)               น.ด.
ชื่อเต็ม   (อังกฤษ)           Doctor of Laws
ชื่อย่อ    (อังกฤษ)           LL.D.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพทางนิติศาสตร์ อันเป็นการรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพทัดเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ
  3. เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขานิติศาสตร์เพื่อให้สามารถแสวงหาความรู้ใหม่และทันสมัย ตลอดจนเพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวไปช่วยแก้ไขปัญหากฎหมายและพัฒนากฎหมายตลอดจนสังคมและประเทศชาติ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต

ระยะเวลาศึกษา  เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 (ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์)

1) วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                        4  หน่วยกิต

2) ดุษฎีนิพนธ์                                                             48  หน่วยกิต

วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน – เวลาราชการ

เรียนวันเสาร์               เวลา  09.00 น. ถึง 12.00 น.

ภาคการศึกษา 1           เดือนสิงหาคม –เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษา 2           เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 22 และมีคุณสมบัติดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. มีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน หรือภาษาอื่น ๆ ที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นสมควร ในระดับที่สามารถศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เสนอจากตำราต่างประเทศด้วยตนเองได้

3. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOELF หรือ IELTSอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบผ่าน โดยคะแนนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย

4. ผู้สมัครต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตหรือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว และอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรเห็นว่าเทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอ ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กำหนดคือ

(1) มีการนำเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว

(2) มีการนำเสนอสมมติฐานเบื้องต้นและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)

(3) มีการสำรวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ

(4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา

(5) มีเค้าโครง (out – line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ

(6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 

สำหรับนักศึกษาไทย 350,000 บาท (ภาคการศึษาละประมาณ 85,000 – 95,000 บาท)  สำหรับชาวต่างชาติ 500,000 บาท