• นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

    นิติศาสตร์มหาบัญฑิตภาคภาษาอังกฤษ2หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  (ภาคภาษาอังกฤษ) (Master of Laws Program in Business Laws) (English Program) มีเป้าหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์กฎหมายด้วยตนเอง มีความรู้และทักษะด้านกฎหมายธุรกิจและภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานและอยู่ในระดับสากลเพื่อการประกอบวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรนี้ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา และสามารถประกอบอาชีพได้ในขณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นหลักสูตรการศึกษานอกเวลาราชการ

    นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นความร่วมมือที่นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทสาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะนิติศาสตร์ จะมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท (LL.M. in Legal Institution) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ภายใต้เงื่อนไขคือเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนศึกษาและสอบผ่านในรายวิชาที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเดินทางมาเปิดสอนที่คณะนิติศาสตร์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการมีข้อตกลงร่วมกันในการเทียบโอนรายวิชาจำนวน 6 หน่วยกิตด้วยระหว่างสองสถาบันด้วย

    หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน A ศึกษารายวิชาบังคับ วิชาเลือกบังคับ และวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต และ แผน B ศึกษารายวิชาบังคับ วิชาเลือกบังคับ และวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต และวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Research) จำนวน 6 หน่วยกิต ทุกรายวิชาและการเขียนวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรนี้เป็นการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษทั้งสิ้น

    คณะนิติศาสตร์คัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วยผลการศึกษาในชั้นปริญญาตรี ผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET/TOEFL/ELETS) และจดหมายแนะนำนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน หรืออาจร่วมด้วยการสอบสัมภาษณ์ จำนวนรับเข้าศึกษาปีละประมาณ 80 คน