ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและรับฟังความเห็น เรื่อง “ความจำเป็นของการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน”

โครงการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ร่วมกับ สมาคมนักบินไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความเห็น
เรื่อง “ความจำเป็นของการจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบิน ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร. 0 2623 5129 หรืออีเมล์ tsuplalkt@gmail.com หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่