• เข้าสู่ระบบ

  พิธีมอบโล่และวุฒิบัตร การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560


  วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้มีพิธีมอบโล่และวุฒิบัตร การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายใน คณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต


  ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค (ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา/อาจารย์พิเศษ คณะนิิติศาสตร์) มอบโล่ วุฒิบัตร และเงินรางวัล ให้แก่นายปิยะณัฐ พูลจันทร์ และนายณัฐพงค์ ทรายหมอ ทีมชนะเลิศการแข่งขัน


  ท่านอัยการจันทิมา ธนาสว่างกุล มอบโล่ วุฒิบัตร และเงินรางวัล ให้แก่นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา และนางสาวภัทรวิภา รักษาแก้ว ทีมรองชนะเลิศ

  ศ.(พิเศษ) สิทธิโชค ศรีเจริญ มอบวุฒิบัตร และเงินรางวัลให้แก่นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ และนางสาวไกรสุดา นาควิเชียร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย

   
  อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสด์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มอบวุฒิบัตร และเงินรางวัลให้แก่ นายเพชรมณี ศรีอ่อน และนายอิทธิเดช ช่วยเกิด ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย

  และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน