• เข้าสู่ระบบ

  สัมมนาวิชาการ “ผลกระทบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามอนตริออล 1999” (การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ)

  • สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ร่วมกับภาควิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ผลกระทบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามอนตริออล 1999” (การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ) ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  • ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต เอกจริยกร (ซ้ายในภาพ) ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี และหัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • วิทยากรในงานได้แก่ นายสิทธินัย จันทรานนท์ (ขวาในภาพ) ผู้อำนวยการสำนักรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจการ บมจ. การบินไทย ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในมุมมองของผู้ประกอบการ

  • นายประเสริฐ ป้อมป้องศึก (กลางในภาพ) อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของอนุสัญญาอนตริออล 1999
  • นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม (ขวาในภาพ) ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จากมุมมองของศาล

  • และนายเกียรติพล ตันติกุล ผู้จัดการด้านกำกับดูแลระดับภูมิภาค สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในมุมมองของภาคเอกชน
  • ภาพบรรยากาศภายในงาน