• เข้าสู่ระบบ

    การประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (มคอ.๑)

    วันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมส่งมอบ (ร่าง) มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ.๑) แก่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร (LT. 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์