• เข้าสู่ระบบ

  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ 2560

  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ 2560
  ณ ห้อง 201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


  ศ.ดร.อุดมอุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน และแนะนำคณะกรรมการที่ร่วมตัดสิน


  ดร. พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์


  คุณเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์ (ซ้ายในภาพ) อาญา อาจารย์พงษ์เดช วานิชกิตติกูล (ขวาในภาพ)


  อ.ดร.ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์ สาขากฎหมายมหาชน


  อ.ดร.สุรสิทธิ์ แสงโรจนพัฒน์ (ที่สองจากขวา) สาขากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คุณจุฑา เสาวภา (ขวาในภาพ) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ


  โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ นายอภิภู ตั้งต้นและ นายณัฐพงษ์ สุทธิศิริวัฒน์ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายชยากร วงศ์ลมาย และ นางสาววรติมา สุระรัตน์ชัย จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายบวรกิตติ์ ทัศน์เอี่ยม และ นายธีรทัศน์ กาญจนเสริมวงศ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  ภาพบรรยากาศระหว่างการแข่งขัน